เวลาเวียนเทียน สวดบทไหน? คาถาต้องรู้ เดินรอบโบสถ์อย่างไรได้บุญ
เวลาเวียนเทียนต้องสวดคาถาบทไหน หลายคนน่าจะงง ถ้าหากไม่มีพระนำสวด ก็คิดว่าเราจะสวดบทสวดมนต์ คาถาไหนดี? หรือแค่เดินเฉยๆ ประนมมือถือดอกไม้ ธูป เทียน เท่านั้นดีกว่า

ไทยรัฐออนไลน์นำบทสวดมนต์มาฝาก เวลาเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ด้วยตัวเอง ต้องท่องคาถาอะไร ท่องตามดังนี้เลยนะคะ

หลังจากที่ไหว้พระประธานแล้ว เริ่มเดินรอบที่ 1

รอบที่ 1 ท่องคาถาดังนี้ 
ระลึกถึงพระพุทธคุณ

อิติปี โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

รอบที่ 2 ท่องคาถาดังนี้
ระลึกถึงพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

รอบที่ 3 ท่องคาถาดังนี้ 
ระลึกถึงพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

อย่างไรก็ตาม ขณะเดินเวียนเทียนต้องสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ ให้สงบและควรรักษาระยะการเดินให้ห่างจากคนข้างหน้าพอสมควร เพื่อไม่ให้ธูปเทียนโดนผู้อื่น