“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทรงส่งเสริมภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี รัตนราชกัญญา” เสด็จเป็นองค์ประธานงานเสวนาวิชาการ “หนังสือแนว โน้มและทิศทางผ้าไทยและเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2” (Thai Textiles Trendbook Autumn/Winter 2022-2023) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชน มายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พร้อมทอด พระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพ และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี “นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย, “นายสมคิด จันทมฤก” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, “นายชาย นครชัย” อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ “ดร.วันดี กุญชรยาคงจุลเจริญ” ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตลอดจนข้าราชการ, นิสิต, กลุ่มทอผ้า และประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จอย่างใกล้ชิด

โอกาสนี้ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ทรงบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” โดยมี “กุลวิทย์ เลาสุขศรี” บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้ก ประเทศไทย และ “วิชระวิชญ์อัครสันติสุข” ดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ “wishra wish” ผู้สนองงานผ้าไทยใส่ให้สนุกร่วมเสวนา

จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระบรมราชปณิธานของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร” และ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” ในด้านการรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปหัตถกรรมทอผ้าในแต่ละท้องถิ่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปะภูมิปัญญาไทย และสร้างความเชื่อมโยงกันในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมประชาสัมพันธ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP.